مشخصات تيم علمی نشريهمحمدجواد ناطق
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nateghmodares.ac.ir

غلامحسین لیاقت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghlia530modares.ac.ir

محمدرضا کرفی
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
karafimodares.ac.ir

ناصر اشگریز
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تورنتو،تورنتو، کانادا
ashgrizmie.utoronto.ca
حسن مسلمی‌نایینی
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
moslemimodares.ac.ir
کیومرث مظاهری
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
kiumarsmodares.ac.ir
مهدی معرفت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
sardabir.mmegmail.com
سیدعلی‌اکبر موسویان
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
moosaviankntu.ac.ir
محمود مهردادشکریه
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
shokriehiust.ac.ir
خسرو نادران‌طحان
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران
naderan_kscu.ac.ir
غلامحسین لیاقت
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ghlia530modares.ac.ir
نادر نریمان‌زاده
استاد مهندسی مکانیک
دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
nnzadehguilan.ac.ir
کامل هومن
دانشیار مهندسی مکانیک
دانشگاه کویینزلند، بریزبن، استرالیا
k.hoomanuq.edu.au