درباره نشریه

نشریه __AWT_SYSTEM_TITLE_FA__ یکی از نشریات انتشارات دانشگاه تربیت مدرس است که تحت مسئولیت علمی سردبیر و هیئت تحریریه منتشر می‌شود.

انتشار مجله علمی پژوهشی فنی و مهندسی مدرس از سال ۱۳۷۵ با اخذ مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزار‌‌ت فرهنگ و آموزش عالی به‌صورت مجموعه‌ای از مقالات پژوهشی در زمینه‌‌های مهندسی آغاز شد. در سال ۱۳۸۷ با توجه به سوابق مجله و مصوبه وزارت علوم و پس از انجام مراحل قانونی و تشریفات اداری به‌جای عنوان "مجله فنی مهندسی مدرس- مهندسی مکانیک" این مجله با عنوان جدید "مجله مهندسی مکانیک مدرس" و به صورت فصلنامه با درجه علمی پژوهشی انتشار یافت. با استقبال چشمگیر فرهیختگان و اساتید مهندسی مکانیک ایران از کیفیت و دقت و سرعت عمل "مجله مهندسی مکانیک مدرس" انتشار آن از فصلنامه به دوماهنامه و متعاقباً به ماهنامه ارتقاء یافت.

تمامی مقالات در مجله مکانیک مدرس به صورت رایگان دریافت، داوری و چاپ می‌شود.

آمار مقالات مجله

آمار کل  آمار بخشی از دوره 21
(1 دی 1399 لغایت 6 آذر 1400)
مقالات دریافت‌شده: 5061 مقالات دریافت‌شده: 352
مقالات پذیرش‌شده: 3694 مقالات پذیرش‌شده و در حال بررسی: 98
نرخ پذیرش: 73% نرخ پذیرش (بدون احتساب موارد در حال بررسی): 16%
میانگین زمان دریافت تا پذیرش مقالات از 97 روز به 79 روز و میانگین زمان پذیرش تا چاپ مقالات از 105 روز به 102روز کاهش یافته است.

اطلاعات آماری مجله در سایت Google Scholar 

Title Since 2017 All
Citation 5226 7895
h-index 18 24
i10-index 105 268