ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2024: Volume 24 - Number 3

2024: Volume 24 - Number 2

2023: Volume 24 - Number 1

2023: Volume 23 - Number 12

2023: Volume 23 - Number 11

2023: Volume 23 - Number 10

2023: Volume 23 - Number 9

2023: Volume 23 - Number 8

2023: Volume 23 - Number 7

2023: Volume 23 - Number 6

2023: Volume 23 - Number 5

2023: Volume 23 - Number 4

2023: Volume 23 - Number 3

2023: Volume 23 - Number 2

2022: Volume 23 - Number 1

2022: Volume 22 - Number 12

2022: Volume 22 - Number 11

2022: Volume 22 - Number 10

2022: Volume 22 - Number 9

2022: Volume 22 - Number 8

2022: Volume 22 - Number 7

2022: Volume 22 - Number 6

2022: Volume 22 - Number 5

2022: Volume 22 - Number 4

2022: Volume 22 - Number 3

2022: Volume 22 - Number 2

2021: Volume 22 - Number 1

2021: Volume 21 - Number 12

2021: Volume 21 - Number 11

2021: Volume 21 - Number 10

2021: Volume 21 - Number 9

2021: Volume 21 - Number 8

2021: Volume 21 - Number 7

2021: Volume 21 - Number 6

2021: Volume 21 - Number 5

2021: Volume 21 - Number 4

2021: Volume 21 - Number 3

2021: Volume 21 - Number 2

2021: Volume 21 - Number 1

2020: Volume 20 - Number 12

2020: Volume 20 - Number 11

2020: Volume 20 - Number 10

2020: Volume 20 - Number 9

2020: Volume 20 - Number 8

2020: Volume 20 - Number 7

2020: Volume 20 - Number 6

2020: Volume 20 - Number 5

2020: Volume 20 - Number 4

2020: Volume 20 - Number 3

2020: Volume 20 - Number 2

2020: Volume 20 - Number 1

2019: Volume 19 - Number 12

2019: Volume 19 - Number 11

2019: Volume 19 - Number 10

2019: Volume 19 - Number 9

2019: Volume 19 - Number 8

2019: Volume 19 - Number 7

2019: Volume 19 - Number 6

2019: Volume 19 - Number 5

2019: Volume 19 - Number 4

2019: Volume 19 - Number 3

2019: Volume 19 - Number 2

2019: Volume 19 - Number 1

2018: Volume 18 - Number 9

2018: Volume 18 - Number 8

2018: Volume 18 - Number 7

2018: Volume 18 - Number 6

2018: Volume 18 - Number 5

2018: Volume 18 - Number 4

2018: Volume 18 - Number 3

2018: Volume 18 - Number 2

2018: Volume 18 - Number 1

2018: Volume 17 - Number 12

2018: Volume 17 - Number 11

2018: Volume 17 - Number 10

2017: Volume 17 - Number 9

2017: Volume 17 - Number 8

2017: Volume 17 - Number 7

2017: Volume 17 - Number 6

2017: Volume 17 - Number 5

2017: Volume 17 - Number 4

2017: Volume 17 - Number 3

2017: Volume 17 - Number 2

2017: Volume 17 - Number 1

2017: Volume 16 - Number 13

2017: Volume 16 - Number 12

2017: Volume 16 - Number 11

2017: Volume 16 - Number 10

2016: Volume 16 - Number 9

2016: Volume 16 - Number 8

2016: Volume 16 - Number 7

2016: Volume 16 - Number 6

2016: Volume 16 - Number 5

2016: Volume 16 - Number 4

2016: Volume 16 - Number 3

2016: Volume 16 - Number 2

2016: Volume 16 - Number 1

2016: Volume 15 - Number 13

2016: Volume 15 - Number 12

2016: Volume 15 - Number 11

2016: Volume 15 - Number 10

2015: Volume 15 - Number 9

2015: Volume 15 - Number 8

2015: Volume 15 - Number 7

2015: Volume 15 - Number 6

2015: Volume 15 - Number 5

2015: Volume 15 - Number 4

2015: Volume 15 - Number 3

2015: Volume 15 - Number 2

2015: Volume 15 - Number 1

2015: Volume 14 - Number 16

2015: Volume 14 - Number 15

2015: Volume 14 - Number 14

2015: Volume 14 - Number 13

2015: Volume 14 - Number 12

2015: Volume 14 - Number 11

2015: Volume 14 - Number 10

2014: Volume 14 - Number 9

2014: Volume 14 - Number 8

2014: Volume 14 - Number 7

2014: Volume 14 - Number 6

2014: Volume 14 - Number 5

2014: Volume 14 - Number 4

2014: Volume 14 - Number 3

2014: Volume 14 - Number 2

2014: Volume 14 - Number 1

2014: Volume 13 - Number 15

2014: Volume 13 - Number 14

2014: Volume 13 - Number 13

2014: Volume 13 - Number 12

2014: Volume 13 - Number 11

2014: Volume 13 - Number 10

2013: Volume 13 - Number 9

2013: Volume 13 - Number 8

2013: Volume 13 - Number 7

2013: Volume 13 - Number 6

2013: Volume 13 - Number 5

2013: Volume 13 - Number 4

2013: Volume 13 - Number 3

2013: Volume 13 - Number 2

2013: Volume 13 - Number 1

2013: Volume 12 - Number 6

2013: Volume 12 - Number 5

2012: Volume 12 - Number 4

2012: Volume 12 - Number 3

2012: Volume 12 - Number 2

2012: Volume 12 - Number 1

2011: Volume 11 - Number 4

2011: Volume 11 - Number 3

2011: Volume 11 - Number 2

2011: Volume 11 - Number 1

2010: Volume 10 - Number 4

2010: Volume 10 - Number 3

2010: Volume 10 - Number 2

2010: Volume 10 - Number 1

2009: Volume 9 - Number 1

2008: Volume 8 - Number 1

2007: Volume 7 - Number 2

2006: Volume 6 - Number 1

2002: Volume 1 - Number 2

2001: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]